Biznis 30.05.2019.

Održan sedmi forum službi zapošljavanja „Zaposlimo zajedno“

ČITANJE: 4 minute

Danas je u Banjaluci, u organizaciji Agencije za rad i zapošljavanje BiH uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) održan sedmi po redu Forum službi zapošljavanja pod motom „Zaposlimo zajedno“.

Forum je okupio predstavnike javnih službi za zapošljavanje iz Bosne i Hercegovine i regiona, te predstavnike lokalnih zajednica i relevantnih ministarstva.

Cilj Foruma bio je podstaći diskusiju o nužnosti sinergijskog djelovanja javnih službi za zapošljavanje i lokalnih zajednica u provođenju aktivnih mjera zapošljavanja, a sa krajnjim ciljem efektivnijeg korištenja raspoloživih javnih sredstava.

Uspješne prakse iz Republike Srbije na Forumu je sa učesnicima podijelio Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Srbije: “U Republici Srbiji je prisutna pojačana tražnja za radnicima, pa nam se tako povećava broj deficitarnih zanimanja.

Naša politika zapošljavanja je fokusirana na dodatne edukacije, obrazovanje, obuke i prekvalifikacije, kako bi se podigao nivo zapošljivosti. Zaposlenost je na istorijskom maksimumu, oko 50 odsto, a nezaposlenost na istorijskom minimumu, trenutno 12,9 odsto. Konkretne mjere se moraju
kreirati prema lokalnim potrebama i tržištima rada.“

„Smatramo da problem zapošljavanja trebamo svesti na lokalni nivo i da lokalne zajednice daju prednost svom privrednom razvoju kroz zapošljavanje, što će znatno uticati na razvoj Bosne i Hercegovine,“ naglasila je Gordana Latinović zamjenik direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

„Problem nezaposlenosti u BIH ne mogu rješavati same više razine vlasti, te je neophodno uspostaviti saradnju između javnih službi za zapošljavanje i lokalnih zajednica. Potrebno je ostvariti i lokalna partnerstva sa poslodavcima i obrazovnim institucijama. Prema podacima Agencije, trenutno je u našoj državi nezaposleno 435 260 ljudi, što je istorijski minimum“, rekao je Muamer Bandić, direktor Agencije za zapošljavanje BiH.

O narednim koracima govorio je Ranko Markuš, rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih:

„Ideja je da u nekoliko lokalnih zajednica u RS i FBIH uradimo odgovarajući set dokumenata po uzoru na Srbiju, kako bi te lokalne zajednice mogle da učestvuju u provođenju mjera zapošljavanja, a da od 2020. godine udružimo sredstva, da lokalne zajednice i službe za zapošljavanje aktivno realizuju zajednički mjere zapošljavanja.“

Tokom Foruma, Markuš je predstavio nalaze analize efekata ulaganja u preduzetništvo na primjeru dobre prakse YEP Inkubatora poslovnih ideja koji je, podsjećamo, realizovan u saradnji sa 32 lokalne zajednice u BiH te je u 2018. godini uticao na aktivaciju više od 1.200 postojećih i potencijalnih preduzetnika dok je finansijski i stručno podržao pokretanje i razvoj više od 100 novih biznisa.
Jedan od ključnih nalaza analize jeste da postoje višestruki efekti investiranja u osnivanje i razvoj poslovnih poduhvata na nivou lokalne zajednice, ali i da svi nivoi vlasti imaju interes u realizaciji kvalitetnih programa zapošljavanja i samozapošljavanje. Istaknuo je da samo cjelokupan sistem podrške ostvaruje pozitivan efekat ogledan u opstanku osnovanog biznisa na tržištu i njegovom daljem razvoju kroz razvoj proizvodnog/uslužnog procesa, međunarodno
proširenje i rast broja zaposlenih.

Forum je poslužio da se putem otvorene diskusije adresiraju neki od glavnih problema koji se tiču singerijskog pristupa javnih službi za zapošljavanje i jedinica lokalne samouprave a kada je u pitanju sistem kreiranja ali i provođenja aktivnih mjera zapošljavanja.

Forum je ponudio nekoliko zaključaka, a najvažnije je:

  • Rješavanje problema nezaposlenosti se može najkvalitetnije definisati na lokalnom nivou,
  • Zajedničkim nastupom javnih službi za zapošljavanje i lokalnih zajednica se povećava kvalitet programa, povećava raspoloživi iznos sredstava, a time i obuhvat nezaposlenih lica, te se pojednostavljuju procedure pristupa sredstvima,
  •  Veliki izazov je motivisanje lokalnih zajednica da učestvuju u ovim aktivnostima, kao i da se iznažu rješenja za one izrazito nerazvijene koje nemaju sopstvena sredstva za učešće u programima zapošljavanja,
  • Saradnja sa međunarodnim organizacijama treba da služi kao mogućnost za izgradnju kapaciteta i sistema, gdje svako ima jasno definisanu ulogu,
  • Uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i Švicarske agencije za razvoj i
    saradnju (SDC) će se u toku ove godine raditi na ispunjavanju tehničkih uslova
    odabranih lokalnih zajednica za udruživanje sredstava sa službama za zapošljavanje, a od naredne godine će Zavod za zapošljavanje Republike Srpske planirati sredstva za ove namjene.