Vijesti 01.01.2016.

Žene u BiH žive pet godina duže od muškaraca

ČITANJE: 2 minute
20160101200709_345850
Očekivana dužina života je široko korišten indikator zdravlja stanovništva. U evropskoj regiji očekivana dužina života pri rođenju je porasla za 5 godina od 1980. godine i dostigla 76 godina u 2010. godini, navodi se u izvještaju o zdravstvenom stanju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti u FBiH za 2014. koje “Večernjak” ima u posjedu te donosimo što su pokazala istraživanja, piše večernji.ba.

Očekivana dužina života pri rođenju je veća za žene nego za muškarce. Smanjenje nejednakosti u očekivanoj dužini života pri rođenju između žena i muškaraca zahtijeva aktivnosti u vezi sa socijalnim determinantama zdravlja.

Duži životni vijek

Prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije, očekivana dužina života pri rođenju za stanovnike BiH je 76,65 godina, pri čemu je za muškarce 74,22 godine, a za žene je nešto duža i iznosi 79 godina. Slično tome, prema procjeni Zavoda za javno zdravstvo FBiH, očekivana dužina života pri rođenu za 2014. godinu je iznosila 78,15 godina, za žene 80,16, a za muškarce 76,13 godina. Stanovništvo je nosioc ekonomskog razvoja jer predstavlja demografski okvir za formiranje snage koja pokreće i usmjerava sve djelatnosti. Sve promjene i poremećaji u demografskom razvoju odrazitće se na dinamiku i smjer društveno-ekonomskog razvoja. Stanovnici evropske regije, pa tako i FBiH, žive duže nego ranije.

Posljednjih godina su dokumentirane važne demografske i epidemiološke promjene, koje utieču na buduće potrebe za zdravstvenom zaštitom, prevencijom bolesti i promocijom zdravlja, što je u vezi s politikom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Zdravlje 2020. Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH (FZS), sredinom 2014. na teritoriju FBiH su živjela 2,336.722 stanovnika, pa je prosječna gustima naseljenosti iznosila 90 stanovnika/km2. Djece do 14 godina je bilo 390.115, što je u odnosu na prethodnu godinju manje za 0,4% s trendom konstantnog opadanja iz godine u godinu, dok je starijih od 65 godina bilo 334.889, tj. za 1,09% više u odnosu na 2013. Žene su činile 50,4% stanovništva. Populacija u FBiH je na granici stacionarno-regresivnog. Procijenjeno je da oko 60% stanovništa FBiH živi u ruralnim područjima. Urbana i ruralna populacija se razlikuje u socijalnim determinantama zdravlja.

Prirast u FBiH

U 2014. godini prirodni prirast je imao negativnu vrijednost u šest županija: Posavskoj, Bosansko-podrinjskoj, Srednjobosanskoj, Hercegovačko-neretvanskoj, Zapadno-hercegovačkoj i HBŽ-u. Kao i prethodnih godina, u 2014. godini stopa nataliteta je najviša u Sarajevskoj županiji (10,3‰), a mortaliteta u Posavskoj županiji (13,1‰).

(NN)