Vijesti 24.05.2024.

ŽIVI, A “SAHRANJENI” Objavljen spisak ljudi čija su imena uklesana u Potočarima, a koji imaju prebivalište u BiH i inostranstvu

ČITANJE: 11 minuta

Više desetina lica, čija su imena uklesana na spomen-pločama u Memorijalnom centru Potočari, evidentirana su u novoj bazi CIPS-a.

Na spisku lica sa fotografijama nalaze se Selman Alić, sin Mehana, rođen 1965. godine, sa mjestom prebivališta Sulice, opština Srebrenica; Mevludin Arifović, sin Zulfera, rođen 1965. godine, sa prijavljenim prebivalištem u Hadžićima; Mevludin Begić, sin Muje, rođen 1978. godine, sa prijevaljenim prebivalištem u Srebreniku; Redžo Čelebić, sin Mehmeda, rođen 1935. godine, koji se u bazi CIPS-a nalazi sa statusom osobe “živ”, ali bez navedenog mjesta prebivališta; Nazif Čivić, sin Osme, rođen 1953. godine ima prijavljeno prebivalište u Tuzli.

Na spisku su i Meho Čomić, sin Šabana, rođen 1964. godine sa prijavljenim mjestom prebivališta u Ilijašu; Mirzet Čomić, sin Sulje, rođen 1978. godine prijavljen je u Lukavcu; Ahmo Delić, sin Šabana, rođen 1941. godine prijavljen je u Ilijašu; Ćamil Delić, sin Nezira, rođen 1975. godine prijavljen je u Vogošći; Hazim Delić, sin Selima, rođen 1972. godine prijavljen je u Lukavcu.

Halil Dagić, sin Ahmeta, rođen 1929. godine u mjestu Pobuđe, opština Bratunac, gdje ima i mjesto prebivališta, jedan je od onih koji se nalaze na spomen pločama u Potočarima, a koji se u spisku nestalih i ubijenih u Srebrenici 1995. godine Federalne komisije za nestale osobe pod rednim brojem 1.450 vodi pod ovim imenom, ali sa upisanom godinom rođenja 1943. godina. Provjerom baze CIPS-a utvrđeno je da u istim postoji samo jedno lice sa podacima Halil Dagić, sin Ahmeta, rođenog 1929. godine i koji se nalazi u novoj bazi CIPS-a.

Omer Delić, sin Sade, rođen 1936. godine sa prijavom prebivališta u Tuzli, u novoj bazi CIPS-a ima status osobe “mrtav”, a isti status ima i Senudin Dervišević, sin Bekira, rođen 1981. godine koji je imao prijavljeno prebivalište u Lukavcu; Hamed Đozić, sin Sejida, rođen 1938. godine ima prijavljeno mjesto prebivališta u Ilijašu; Safet DŽanić, sin Šabana, rođen 1952. godine prijavljen je u Tuzli; Šaban Hajdarević, sin Huseina, rođen 1956. godine sa prebivalištem u Ilijašu.

Na spsiku je i Osman Halilović, sin Ibre, rođen 1963. godine sa mjestom prebivališta u Vogošći, dok se u spisku nestalih i ubijenih u Srebrenici 1995. godine Federalne komisije pod rednim brojem 2.408 vodi pod ovim imenom ali sa upisanom godinom rođenja 1969. Provjerom baze CIPS-a utvrđeno je da u istim postoji lice sa podacima Osman Halilović, sin Ibre, rođen 1963. a ne 1969. godine.

Amir Harbaš, sin Hasana, rođen 1971. godine koji se u bazi CIPS-a nalazi sa statusom osobe “živ”, ali bez navedenog mjesta prebivališta; Samir Harbaš, sin Hasana, rođen 1973. godine sa prijavljenim mjestom prebivališta u Živinicama; Amir Hasanović, sin Alije, rođen 1970. godine ima prijavljeno prebivalište u Srebreniku; Esmir Hasanović, sin Hajdina, rođen 1978. godine sa prijavljenim prebivalištem u Ilijašu; Hajrudin Hasanović, sin Huse, rođen 1961. godine sa mjestom prebivališta u Srebreniku; Husein Hasanović, sin Huse, rođen 1955. godine sa mjestom prebivališta u Živinicama.

Besim Hasanović, sin Edhema, rođen 1977. godine prijavljen je u Bratuncu, dok se u spisku nestalih i ubijenih pod rednim brojem 2.593 vodi pod ovim imenom ali sa upisanom godinom rođenja 1978, ali je provjerom baze CIPS-a utvrđeno je da u istim postoji lice sa navedenim podacima i godištem rođenja 1977.

Na spisku je i Meho Hasanović, sin Smaje, rođen 1936. godine prijavljen je u Srebreniku; Muharem Hasanović, sin Alije, rođen 1969. godine sa prijavljenim prebivalištem u Lukavcu; Nazif Hasić, sin Zaima, rođen 1941. godine prijavljen je u Vogošći; Nijaz Hasić, sin Husejina, rođen 1959. godine sa prebivalištem u Tuzli; Ramiz Hodžić, sin Rašida, rođen 1961. godine prijavljen je u Lukavcu.

Nefail Hasanović, sin Eseda, rođen 1978. godine prijavljen je u Ilijašu, dok se u spisku nestalih i ubijenih pod rednim brojem 2.744 vodi pod ovim imenom ali sa upisanom godinom rođenja 1980, ali je provjerom baze CIPS-a utvrđeno je da u istim postoji lice sa navedenim podacima i godištem rođenja 1978.

Na spisku je i Mehmed Huremović, sin Hasiba, rođen 1946. godine sa prijavljenim prebivalištem u Ilijašu, a u novoj bazi CIPS-a pod jedinstvenim matičnim brojem ovog lica nalaze se podaci lica Ahmo Mujić; Bekir Husejnović, sin Fehima, rođen 1979. godine prijavljen je u Bratuncu, a tu je prijavljen i Idriz Husejnović, sin Ismeta, rođen 1972. godine; Nesiba Ibrahimović, kći Hakije, rođena 1970. godine prijavljena je u Vogošći.

Rasim Jahić, sin Asima, rođen 1978. godine, prijavljen je u Bratuncu, jedan je od onih koji se nalaze na spomen pločama u Potočarima, a koji se u spisku nestalih i ubijenih u Srebrenici 1995. godine Federalne komisije pod rednim brojem 3.796 vodi pod ovim imenom ali sa upisanom godinom rođenja 1977. Provjerom baze CIPS-a utvrđeno je da u istim postoji samo jedno lice sa podacima Rasim Jahić, sin Asima, te da je rođen 1978, a ne 1977. godine.

Na spomen pločama u Potočarima se nalazi i Sakib Kabilović, sin Bege, rođen 1962. godine a koji u novim bazama CIPS-a ima mjesto prebivališta u Tuzli; u ovom gradu mjesto prebivališta ima i Ibro Kadrić, sin Omera, rođen 1968. godine; Mevludin Kamenica, sin Šabana, rođen 1962. godine sa prijavljenim prebivalištem u Srebreniku; Muzafir Karamujić, sin Mustafe, rođen 1959. godine prijavljen u Ilidži; Hajrudin Karić, sin Hakije, rođen 1967. godine sa prebivalištem u Živinicama.

Senad Klančević, sin Edhema, rođen 1966. godine ima prijavljeno prebivalište u Vogošći, a provjerom je utvrđeno da je navedenom licu u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH u Vašingtonu 8. marta 2011. godine izdata putna isprava.

Hasib Klempić, sin Mustafe, rođen 1959. godine prijavljen je u Gradačcu, a u spisku nestalih i ubijenih u Srebrenici 1995. godine Federalne komisije pod rednim brojem 4.230 nalazi se ime i prezime Hakija Klempić, sim Mustafe, a provjerom nove baze CIPS-a utvrđeno je da je riječ o Hasibu Klempiću.

Na spisku je i Hasan Malatić, sin Smaila, rođen 1980. godine prijavljen je u Gračanici; Ahmo Mehić, sin Alije, rođen 1941. godine prijavljen u Živinicama, a u novoj bazi CIPS-a ima status osobe “mrtav”; Muhamed Mehmedović, sin Osmana, rođen 1970. godine sa prebivalištem u Ilijašu; Muhamed Mehmedović, sin Mustafe, rođen 1967. godine sa prebivalištem Doboj-Istok; Mustafa Mehmedović, sin Muje, rođen 1942. godine sa prebivalištem u Srebrenici u novoj bazi CIPS-a ima status osobe “mrtav”.

Junuz Mehić, sin Osmana, rođen 1958. godine sa prebivalištem u Srebreniku u spisku nestalih i ubijenih pod redim brojem 4.696 se vodi ovo lice sa godištem rođenja 1959, ali je provjerom utvrđeno da postoji samo jedno lice sa ovim imenom i prezimenom koje je rođeno 1958, a ne 1959. godine.

Među imenima uklesanim na spomen pločama u Potočarima je i Ramo Mehmedović, sin Kare, rođen 1948. godine prijavljen u Hadžićima; Suljo Mehmedović, sin Šabana, rođen 1952. godine sa prebivalištem u Srebrenici; Ibrahim Mekanić, sin Mehmeda, rođen 1965. godine, sa prebivalištem u Kladnju; Abid Mujić, sin Mustafe, rođen 1970. godine sa prebivalištem u Ilijašu; Bahrudin Mujić, sin Bajre, rođen 1975. godine čiji se podaci u novoj bazi CIPS-a nalaze pod statusom osobe “živ” ali bez mjesta prebivališta.

Ibrahim Mujić, sin Sejdina, rođen 1937. godine sa prijavljenim prebivalištem u Srebreniku. U spisku nestalih i ubijenih pod rednim brojem 5.391 nalazi se ime i prezime Ibrahim Mujić, sin Šabana, rođen 1937. godine, a izvršenom provjerom utvrđeno je da je riječ o licu Ibrahim Mujić, sin Sejdina, rođen 1937. godine, a koji u novoj bazi CIPS-a ima status osobe “mrtav”; Adem Muminović, sin Mustafe, rođen 1946. godine sa prebivalištem u Srebreniku.

Na spisku je i Mujo Mujić, sin Mustafe, rođen 1977. godine bez prijavljenog prebivališta; Šefik Mujić od oca Redže, što je navedeno i u spisku Federalne komisije pod brojem 5.484, uz određeni matični broj, ali je provejrom u novoj bazi CIPS-a utvrđeno da je pod navedenim matičnim brojem evidentirano lice Šefika Mujić-Vareškić sa prebivalištem u Banovićima.

Na spomen-pločama u Potočarima i u spsiku Federalne komisije pod brojem 5.642 nalaze se podaci lica Ibrahim Muratović, sin Muje, a provjerama kroz staru i novu bazu CIPS-a utvrđeno je da se nalaze tri lica sa ovim imenom i prezimenom koja su u BiH nakon 2003. godine imali prijavljeno prebivalište i to: Ibrahim Muratović, sin Muje, rođen 1931. godine sa posljednjim prijavljenim prebivalištem u Živinicama i Ibrahim Muratović, sin Muje, rođen 1943. godine sa posljednjim prijavljenim prebivalištem u Srebreniku (obojica u novoj bazi CIPS-a imaju status osobe “mrtav”), te Ibrahim Muratović, sin Muje, rođen 1954. godine sa prebivalištem u Kalesiji i sa trenutnim statusom “živ”.

Jusuf Muratović, sin Omera, rođen 1944. godine sa prebivalištem u Srebrenici; Šaban Mustafić, sin Mehmedalije, rođen 1956. godine sa prebivalištem u Tuzli; Senad Mustafić, sin Ibrahima, rođen 1972. godine sa prebivalištem u Živinicama, a u spisku Federalne komisije za nestale osobe pod brojem 5.891 nalaze se podaci za lice Senahid Mustafić, sin Ibrahima, rođen 1972. godine, ali je provjerom u bazi CIPS-a utvrđeno da je riječ o Senadu Mustafiću.

Među imenima uklesanim na spomen pločama je i Elmaz Nukić, sin Bajre, rođen 1962. godine, što je zavedeno i u spisku nestalih i ubijenih pod brojem 5.973, ali je riječ o licu Elmir Nukić, sin Bajre, rođen 1962. godine sa prebivalištem u Zvorniku, što je evidentirano u staroj bazi podataka u CIPS-u, a u novoj bazi se pod istim matičnim brojem nalazi lice Savo Bojić, sin Đoje.

Na spisku je i Mehidin Omerović, sin Mehmeda, rođen 1960. godine sa prebivalištem u Lukavcu; Mehmed Omerović, sin Alije, rođen 1943. godine sa prebivalištem u Hadžićima, ali u spisku nestalih i ubijenih pod brojem 6.071 se vodi lice Alija Omerović, sin Mehmeda, rođen 1943. godine, a provjerom je utvrđeno da je riječ o Mehmedu Omeroviću, sinu Alije; Meho Omerović, sin Mehmeda, rođen 1954. godine sa prebivalištem u Lukavcu.

Među imenima su i Mirsad Omerović, sin Zaima, rođen 1968. godine sa prebivalištem u Bratuncu; Šefik Omerović, sin Šemse, rođen 1953. godine sa prebivalištem u Ilijašu; Azem Osmanović, sin Ibrahima, rođen 1960. godine sa prebivalištem u Zavidovićima; Osman Osmanović, sin Šabana, rođen 1953. godine sa prebivalištem u opštini Novo Sarajevo; Enver Porobić, sin Omera, rođen 1980. godine prijavljen u Ilijašu; Izet Rahmić, sin Rifeta, rođen 1974. godine sa prebivalištem u Lukavcu; Vahidin Ridžić, sin Muniba, rođen 1968. godine sa prebivalištem u Bratuncu.

Mahmut Šaćirović, sin Vahida, rođen 1964. godine sa prebivalištem u Ilidži; Hasan Salihović, sin Hase, rođen 1946. godine sa prebivalištem u Gradačcu, a u spisku Federalne komisije pod brojem 6943 vodi se lice Hasan Salihović, sin Hasiba, ali provjerom u novoj bazi CIPS-a riječ je o Hasanu Salihoviću sinu Hase; Kemal Salihović, sin Ibrahima, rođen 1980. godine sa prebivalištem u Tuzli, dok se u spisku komisije pod brojem 6974 vodi lice Kemo Salihović, sin Ibrahima, rođen 1980. godine, ali je provjerom utvrđeno da je riječ o Kemalu Salihoviću.

Na spisku je i Zulfer Salihović, sin Hasana, rođen 1955. godine sa prebivalištem u Ilijašu; Meho Salkić, sin Šabana, rođen 1954. godine sa prebivalištem u Ilijašu; Sedin Salkić, sin Hakije, rođen 1974. godine što se vodi i u spisku Federalne komisije pod brojem 7.203, ali je provjerama utvrđeno da je riejč o Sedini Salkić, kći Hakije, rođena 1974. godine koja se u novoj bazi CIPS-a vodi kao Sedina Salkić-Bumbulović sa prebivalištem u Srebrenici.

Među imenima su i Akif Šečić, sin Rašida, rođen 1982. godine sa prebivalištem u Gračanici; Zijad Sejdić, sin Bećira, rođen 1962. godine sa prebivalištem u Ilidži; Nurija Sinanović, sin Salke, rođen 1952. godine sa prebivalištem u Lukavcu; Jusuf Smajlović, sin Osmana, rođen 1955. godine sa prebivalištem u Srebrenici; Fikreta Sulejmanović, kći Zahira, rođena 1954. godine sa prebivalištem u Gračanici; Alija Velić, sin Mustafe, rođen 1952. godine, sa prebivalištem u Srebreniku.

Na spisku je i Mustafa Špijodić, sin Jakufa, rođen 1972. godine sa prebivalištem u Ilijašu, a u spisku nestalih i ubijenih u Srebrenici pod brojem 8.048 vodi se lice sa istim imenom i prezimenom ali 1971. godište, ali je provjerama utvrđeno da je riječ o licu Mustafa Špijodić rođen 1972. godine; Šaban Suljaković, sin Jusufa, rođen 1941. godine sa prebivalištem u Ilijašu, a u novoj bazi CIPS-a ima status osobe “mrtav”.

Među navedenim imenima je i Šaban Zahirović, sin Rame, rođen 1974. godine bez prijavljenog mjesta prebivališta, a u spisku Federalne komisije pod brojem 8.272 vodi se lice Šaban Zahirović, sin Rame, rođen 1972. godine, a uvidom u evidencije CIPS-a utvrđeno je da je navedeno lice 1974. godište i da mu je u Diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH u Vašingtonu 9. jula 2003. godine, a zatim i 12. marta 2012. godine izdata putna isprava.

(Srna)

Oznake: Spisak, Srebrenica