Vijesti 06.04.2016.

Bajraktarević Centralnoj banci mora da plati 600.000 KM

ČITANJE: 2 minute
centralna banka bih
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH odbilo je kao neosnovane žalbe Tužilaštva BiH i branioca optuženog Nedžada Bajraktarevića, a djelimično uvažilo žalbu punomoćnika oštećene Centralne banke BiH, pa je presuda Suda BiH preinačena u odluci o imovinsko-pravnom zahtjevu na način da se Bajraktarević obavezuje da plati Centralnoj banci 600.000 KM na ime naknade štete nastale izvršenjem krivičnog djela.

Iz Suda BiH saopšteno je da je Vijeće drugostepenom presudom Bajraktareviću naložilo da Centralnoj banci BiH plati i zakonsku zateznu kamatu, počevši od 26. oktobra 2015. godine, kao sljedećeg dana kada je Centralna banka postavila svoj imovinsko-pravni zahtjev, pa sve do isplate.

Preostalim dijelom imovinsko-pravnog zahtjeva Centralna banka BiH se upućuje na parnicu.

Prvostepenom presudom Suda BiH, Bajraktarević je proglašen krivim da je počinio krivično djelo pronevjera u službi i osuđen na zatvorsku kaznu od deset godina, u koju mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.

Protiv prvostepene presude žalbu je uložilo Tužilaštvo BiH zbog odluke o krivično-pravnoj sankciji sa prijedlogom da Vijeće žalbu Tužilaštva u cijelosti uvaži, pobijanu presudu preinači, te Bajraktareviću izrekne zatvorsku kaznu u dužem vremenskom trajanju.

Bajraktarevićev branilac žalbu je uložio zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede krivičnog zakona i odluke o kazni i troškovima postupka, sa prijedlogom da Vijeće žalbu uvaži, pobijanu presudu preinači i optuženom izrekne oslobađajuću presudu ili da presudu preinači u pogledu odluke o kazni i optuženom izrekne blažu kaznu i oslobodi ga od naknade troškova postupka ili da presudu ukine i zakaže pretres pred Apelacionim vijećem.

Žalbu je uložila i Centralna banka BiH, putem svog punomoćnika, i to zbog odluke o imovinsko-pravnom zahtjevu sa prijedlogom da Vijeće žalbu uvaži i presudu u pobijanom dijelu preinači na način da Bajraktarevića obaveže da joj plati 600.000 KM na ime naknade štete nastale izvršenjem krivičnog djela, sa zakonskom zateznom kamatom počevši od 8. decembra 2014. godine kao dana saznanja za štetu, pa sve do isplate.

Apelaciono vijeće je održalo javnu sjednicu na kojoj su Tužilaštvo BiH, Bajraktarevićev branilac i punomoćnik Centralne banke BiH ostali u cijelosti kod navoda iz pismeno podnesenih žalbi.

Nakon što je ispitalo pobijanu presudu u granicama žalbenih navoda, Apelaciono vijeće je donijelo navedenu odluku.

Bajraktarević, suključar, odnosno referent za gotovinske transakcije u Odjeljenju za trezorske poslove i bivši zaštitar u Centralnoj banci BiH osuđen je zbog krađe 600.000 KM iz ove finansijske institucije.

On je od 2012. godine prisvojio ukupno 600.000 KM, odnosno po 200.000 KM u tri navrata.

(Agencije)