Vijesti 30.08.2019.

Djevojčica u Banjaluci pobjegla u ambulantu od misteriozne žene

ČITANJE: 2 minute

Po­li­ci­ji u Ba­nja­lu­ci danas je pri­jav­lje­no da je mis­te­rio­zna žena u ba­njalučkom na­se­lju La­uš po­ku­ša­la da ubi­je­di dje­vojčicu da uđe u njen auto­mo­bil nu­deći joj slat­ki­še.

Sagovornica “Nezavisnih”, bliska porodici ove djevojčice, rekla nam je da se sve dešavalo nedaleko od lokalne ambulante, u koju je djevojčica pobjegla od nepoznate žene.

“U pitanju je dvanaestogodišnja djevojčica, učenica Osnovne škole ‘Sveti Sava’ na Laušu. Majka ju je nakratko, kako bi nešto obavila, ostavila kod ambulante. Potom su je nazvale žene iz ambulante, jer se curica uplašila i utrčala unutra, a zatim im zatražila da joj pozovu majku”, ističe naša sagovornica.

Po njenim riječima, majka je ubrzo došla u ambulantu, a odmah su o svemu obavijestili i policiju.

“Dali smo opis te žene, onoliko koliko je djevojčica uspjela da zapamti. Imala je crnu kosu, bijeli kačket i bijelu majicu. Bila je u BMW-u tamnije boje”, ističe sagovornica “Nezavisnih” te dodaje da djevojčica, u svoj toj brzini, nije uspjela da zapamti registarske oznake vozila.

Ka­ko je pot­vrđeno “Ne­za­vi­snim”, ba­nja­lučkoj po­li­ci­ji ovaj slučaj oko 12 časo­va pri­ja­vi­la je maj­ka dje­vojčice, pa su po­li­caj­ci oti­šli na te­ren.

U Ka­rađorđevoj uli­ci na La­ušu u pe­tak oko 13 časo­va pri­mi­je­ti­li smo po­li­cij­sku pa­tro­lu, a ra­dni­ci u okol­nim obje­kti­ma is­pričali su nam da ne zna­ju zbog čega su po­li­caj­ci tu.

“Ne­mam poj­ma o čemu se ra­di, ma­da sam i ja pri­mi­je­ti­la po­li­caj­ce ka­ko ho­da­ju ovu­da. Ni­ti mi je ko šta pričao o toj na­vo­dnoj ženi, ni­ti sam ima­la vre­me­na da se ra­spi­tu­jem”, re­kla je je­dna ra­dni­ca.

U pri­ja­vi policiji je, nezvanično saznajemo, na­ve­de­no da je mlađa žena dje­vojčici, ko­ja je tih mo­me­na­ta bila sama, re­kla: “Dođi, imam sva­ka­kvih slat­ki­ša za te­be”, na­kon čega je dje­vojčica po­bje­gla, dok je ta žena oti­šla pre­ma gra­du.

Ka­ko “Ne­za­vi­sne” sa­zna­ju od oso­blja Osno­vne ško­le “Sve­ti Sa­va” na La­ušu, ovaj slučaj ni­ko im ni­je pri­ja­vio.

(Nezavisne)