Biznis 15.06.2020.

GORAN MARIČIĆ, DIREKTOR PU RS: Naplata javnih prihoda ohrabrujuća, mjere Vlade imale efekta

ČITANJE: 8 minuta

Podaci o naplati javnih prihoda u RS u prvih desetak dana juna su ohrabrujući, jer je evidentan značajan rast i pozitivna kretanja, što upućuje na stabilizaciju naplate, a na šta je svakako najviše uticao niz mjera Vlada RS koje su donošene za vrijeme krize izazvane korona virusom sa ciljem da se privredi pomogne da što prije prevaziće taj krizni period, rekao je Goran Maričić, direktor Poreske uprave RS, u intervjuu za „Glas Srpske“.

On je dodao da je Poreska uprava RS do sada uradila veliki posao kada je u pitanju zaprimanje i obrada zahtjeva poreskih obveznika za uplatu poreza i doprinosa za mart 2020. godine, isplatu najniže plate i doprinosa za april, kao i za uplatu poreza i doprinosa ili najniže plate za maj 2020. godine, a u skladu sa sa Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa.

Sveukupna situacija u vezi sa korona virusom je očekivano uticala i na naplatu javnih prihoda u martu, aprilu i maju. Kakvi su pokazatelji u naplati javnih prihoda od početka godine i ima li naznaka da se situacija po tom pitanju stabilizuje?

Podaci su veoma ohrabrujući kada je u pitanju naplata javnih prihoda u ovom mjesecu, odnosno naplata u prvih deset dana juna iznosila je 78,8 miliona KM što je više za 8,8 miliona maraka ili 13 odsto nego u istom periodu prošle godine koja je, podsjećam, bila rekordna godina u naplati javnih prihoda od osnivanja Poreske uprave RS u ovom obliku organizovanja. Od početka juna evidentiramo rast naplate poreza na dohodak za 18 odsto, doprinosa za 16 odsto, a ostalih javnih prihoda za sedam procenata. Dakle, očigledno je da se nakon pada naplate javnih prihoda u martu, aprilu i maju situacija stabilizuje, na šta su svakako uticale mjere Vlade RS iz Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa, ali i niz drugih mjera koje je donosila Vlada RS sa ciljem da privreda lakše prevaziće krizu. Pored pomjeranja rokova za podnošenje poreskih prijava, rok za plaćanje poreza na dobit za 2019., naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma, protivpožarne naknade i poreza na dohodak po godišnjoj poreskoj prijavi za porez na dohodak za 2019. produžen je do 30. juna 2020. Obaveze koje će na osnovu ove odluke biti odgađene, poreski obveznici će izmiriti u ratama do kraja 2020. godine. Što se tiče poreza na nepokretnosti, Uredbom je definisano da će Poreska uprava račune za porez na nepokretnosti izdati najkasnije do 30. juna 2020., a rok za plaćanje prvog dijela poreza na nepokretnost produžen je do 30. septembra 2020., a drugog dijela poreza do 31. decembra 2020. Olakšica ima i za male preduzetnike, pa je Uredbom propisano da za poreske obveznike kojima je odobren status malog preduzetnika, godišnji porez ne može biti manji od 240 KM, dok ranije taj iznos nije mogao biti manji od 600 KM.

Posmatrano od početka godine od 1. januara do 10. juna, Poreska uprava RS je prikupila ukupno 1,037 milijardi KM što je za šest odsto manje nego u istom periodu prošle godine. Direktni porezi su naplaćeni u iznosu od 193,4 miliona KM ili 57,2 miliona maraka manje, dok su ostali javni prihodi naplaćeni u iznosu od 153,8 miliona KM, što je za 11 odsto manje. Međutim, naplata prihoda po osnovu doprinosa u ovom periodu bilježi rast od 6,3 miliona maraka, odnosno naplaćeno je ukupno 689 miliona KM ili jedan odsto više nego u istom periodu prethodne godine koja je bila rekordna u naplati javnih prihoda. I ovo je konkretan pokazatelj da su mjere Vlade RS na ublažavanju posljedica korona virusa po privredu imale značajne efekte, jer očigledno da nije došlo do masovnog otpuštanja radnika.

Kada već spominjete otpuštanje radnika, recite nam šta pokazuju podaci kojima raspolaže Poreska uprava, koliko je ukupno odjavljeno radnika od početka krize izazvane korona virusom, te da li je bilo novog zapošljavanja u tom periodu?

Od početka krize izazvane korona virusom u RS, odnosno od 16. marta pa sve do 11. juna u RS je ukupno odjavljeno 21.897 radnika, dok su u istom periodu prijavljena 17.172 novozaposlena radnika po osnovama osiguranja koja se tretiraju kao zaposlenje, što čini razliku od 4.725 radnika. Međutim, taj broj odjavljenih radnika ni u kojem slučaju ne znači da su sve odjave uzrokovane epidemijom korona virusa u RS i mjerama u borbi protiv korona virusa koje su potom donijete, jer je među odjavljenim radnicima i veliki broj zaposlenih u javnim ustanovama, javnim preduzećima i drugim firmama na koje se apsolutno nisu odnosile mjere zabrane ili ograničenja rada, te im nije bilo ugroženo normalno poslovanje zbog pojave korona virusa u RS. Takođe, važno je naglasiti i da je među pomenutim novozaposlenim radnicima određen broj bio odjavljivan krajem marta, krajem aprila ili krajem maja, pa ponovo prijavljivan početkom narednog mjeseca, jer im je radni status regulisan na određeno vrijeme. I ovo je pokazatelj da su mjere Vlade RS na ublažavanju posljedica korona virusa po privredu imale veoma pozitivne efekte jer dostupni podaci u javnosti pokazuju da je RS u periodu krize imala najmanji procentualni rast broja odjavljenih radnika među svim zemljama regiona.

Poreska uprava RS je u posljednjih mjesec i po dana uradila veliki posao postupajući po Uredbi sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa. Da li je završen posao kada je u pitanju mart?

U skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa obaveza Poreske uprave RS je da zaprima i odobrava zahtjeve pravnih lica i preduzetnika i utvrđuje da li ostvaruju pravo za uplatu poreza i doprinosa za mart 2020. godine, isplatu najniže plate za april i uplate doprinosa na tu najnižu platu, kao i za uplatu poreza i doprinosa ili najniže plate za maj 2020. godine u zavisnosti od dužine trajanja zabrane obavljanja djelatnosti u maju 2020. Kada je u pitanju uplata poreza i doprinosa za mart 2020. godine poreskim obveznicima koji ispunjavaju uslove iz Uredbe, Poreska uprava je završila svoj dio posla i za taj mjesec obradila sve zahtjeve poreskih obveznika, tj. ukupno je obrađeno oko 9.000 zahtjeva poreskih obveznika za oko 30.000 radnika koji su se nalazili na spiskovima nadležnih ministarstava i ti podaci su dostavljeni tada Fondu solidarnosti za obnovu RS, sadašnjem Kompenzacionom fondu, koji vrši uplate.
GLAS: Rok za podnošenje zahtjeva za april je istekao prošle sedmice. Dokle se stiglo sa obradom tih zahtjeva i za koliko radnika su odobreni zahtjevi?

Što se tiče aprila 2020., Poreska uprava RS obradila je sve pristigle potpune zahtjeve pravnih lica i preduzetnika kojima je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti ili su prestajali sa radom u aprilu, za isplatu najniže plate za april i uplate doprinosa na tu najnižu platu. Do sada je za april ukupno obrađeno zahtjeva na iznos od oko 26 miliona KM za više od 35.000 radnika i te podatke smo proslijedili Ministarstvu finansija RS, koje vrši isplate iz Kompenzacionog fonda RS.

Poreska uprava RS će sve zahtjeve pravnih lica i preduzetnika koji nisu ispunjavali uslove po Uredbi sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa proslijediti nadležnim ministarstvima koja će odlučiti da li ispunjavaju uslove po osnovu Uredbe o dodjeli sredstava privrednim subjektima radi saniranja posljedica pandemije virusa korona za april 2020. godine. Odobrena sredstva biće isplaćena iz sredstava Kompenzacionog fonda RS na broj žiro-računa poslovnog subjekta ili preduzetnika

Poreski obveznici koji nisu radili u maju takođe mogu očekivati sredstva od Vlade RS. Da li je taj posao započet?

Kada je u pitanju maj, Poreska uprava RS je odmah početkom juna pozvala poreske obveznike, koji obavljaju djelatnosti kojima je odlukom Štaba za vanredne situacije bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti u maju, da podnesu Poreskoj upravi pisanu izjavu sa zahtjevom za uplatu poreza i doprinosa ili najniže plate u zavisnosti od dužine trajanja zabrane obavljanja djelatnosti u maju 2020. Naime, poreski obveznici kojima je zabrana obavljanja djelatnosti trajala najkasnije do 11.05.2020. godine dužni su Poreskoj upravi RS podnijeti pisanu izjavu sa zahtjevom radi izmirenja obaveza po osnovu poreza i doprinosa za isplaćene plate za maj 2020. godine iz Kompenzacionog fonda RS, odnosno obaveze po osnovu doprinosa za lica koja samostalno obavljaju djelatnost. S druge strane, poreski obveznici za koje je zabrana obavljanja djelatnosti trajala najmanje do 12.05.2020. godine dužni su da Poreskoj upravi RS podnesu pisanu izjavu sa zahtjevom radi isplate najniže plate i doprinosa na najnižu platu za maj 2020. godine iz sredstava Kompenzacionog fonda RS. Pisane izjave sa zahtjevom i Uputstva za popunjavanje izjava sa zahtjevom te ostale informacije poreski obveznici mogu pronaći na našoj internet stranici, a potpisane i pečatom ovjerene pisane izjave sa zahtjevom predaju se neposredno ili putem pošte nadležnom područnom centru Poreske uprave RS.

Poreska uprava RS je već zaprimila određen broj zahtjeva poreskih obveznika za maj 2020. godine i po dobijanju spiskova iz nadležnih ministarstava vršićemo njihovu obradu, sa ciljem da i taj posao koji nam je dodjeljen na osnovu Uredbe, što prije privedemo kraju.

(SB/banjaluka.net)

Oznake: Goran Maričić