Vijesti 10.03.2016.

Vlada odbacila inicijativu za uspostavljanje fonda za preduzetništvo

ČITANJE: 2 minute
vlada-rs
Vlada Republike Srpske odbacila je inicijativu Savjeta ministara BiH za uspostavljanje fonda za preduzetništvo i razvoj BiH jer smatra da je u potpunosti neustavna.

Vlada smatra da predviđena rješenja u vezi sa uspostavljanjem, organizacijom, nadležnostima i načinom finansiranja fonda nisu u skladu sa nizom zakonskih rješenja u BiH kojima je regulisana ova materija.

U Informaciji o ovoj inicijativi, koju je Vlada usvojila, navodi se da bi predviđeni pravni osnov za uspostavljanje fonda bio Zakon o Fondu za preduzetništvo i razvoj BiH, kao leks specijalis, bez daljeg konkretizovanja predmetnog zakonskog akta ili navođenja ustavne osnove za njegovo donošenje, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Savjet ministara BiH, u skladu sa ekspozeom predsjedavajućeg, pokrenuo je inicijativu, te izradio konceptualnu osnovu za uspostavljanje fonda za razvoj i preduzetništvo BiH, u kojoj je sadržana komparativna analiza sličnih ili istovrsnih institucija u BiH i regionu, kao i prijedlog modela osnivanja, organizovanja, djelovanja, te finansiranja fonda.

U dokumentu Savjeta ministara BiH navedeno je da osnivanje fonda predstavlja prvi korak ka uspostavljanju i agencije za mala i srednja preduzeća na nivou BiH.

Inicijativa za uspostavljanje fonda za preduzetništvo i razvoj BiH, uz navođenje programskih ciljeva postojećeg Savjeta ministara i njegovog predsjedavajućeg, kako je sadržano u konceptualnom dokumentu, obrazložena je potrebom obezbjeđenja finansijskih sredstava za projekte od državnog značaja, međuregionalne i međunarodne projekte i značajnije međuentitetske projekte u sektoru malih i srednjih preduzeća, kao i poboljšanje finansijske održivosti projekata koje finansiraju međunarodni donatori, a posebno EU.

Osnivač fonda bi bila BiH, a inicijalni kapital za njegovo osnivanje bio bi obezbijeđen na osnovu prodaje imovine institucija BiH i sredstava viška prihoda nad rashodima Centralne banke BiH, čiji je prosječan godišnji iznos koji se uplaćuje na račun Ministarstva finansija i trezora BiH u proteklih pet godina u prosjeku oko 30 miliona KM godišnje.

U inicijalni kapital ušla bi i sredstva međunarodnih finansijskih institucija, sredstva iz viška deviznih rezervi Centralne banke BiH, te sredstva koja su korištena za podršku stranim investitorima iz Fonda za podršku stranim investitorima na osnovu ranijih odluka Savjeta ministara.

U inicijativi je ocijenjeno da bi se na ovaj način obezbijedio dovoljan iznos finansijskih sredstava za uspostavljanje fonda i njegovo funkcionisanje u prvoj godini nakon osnivanja.

Vlada u potpunosti podržava stavove predsjednika Republike Srpske sadržane u pisanim obraćanjima imenovanim i izabranim predstavnicima iz Republike Srpske u institucijama BiH, u kojima ukazuje, između ostalog, na neustavnost i nezakonitost ove inicijative.

Od izabranih i imenovanih predstavnika iz Republike Srpske u institucijama BiH zahtijeva se da ne podrže inicijativu.

Generalni sekretarijat Vlade obavezuje se da ovaj zaključak dostavi svim izabranim i imenovanim predstavnicima iz Republike Srpske u institucijama BiH, te predsjedavajućem Savjeta ministara i ministru finansija i trezora BiH.

(Agencije)