Magazin 01.06.2017.

Besplatan info-dan za kurseve HTML & CSS i PHP & MySQL

ČITANJE: 1 minuta

Ino­va­ci­oni cen­tar 7. ju­na od 15.30 do 16.30 or­ga­ni­zu­je ba­spla­tni in­fo-dan za kur­se­ve HTML&CSS i PHP&MySQL.

“Kurs je na­mi­je­njen sre­dnjo­škol­ci­ma, stu­den­ti­ma, ne­za­po­sle­ni­ma i svi­ma oni­ma ko­ji svo­ju bu­du­ćnost vi­de u IT oblas­ti.

Na­kon za­vršet­ka kur­se­va održa­će­mo je­dan čas ka­ko bismo vas upo­zna­li s mo­gu­ćnos­ti­ma ko­je pruža Fre­elan­ce pla­tfor­ma”, ka­za­li su or­ga­ni­za­to­ri.

(Nezavisne)